“N-VA doorprikt goednieuwsshow: Leegstand in centrum Aarschot nog nooit zo hoog.”

Op 31 januari 2018

Het stadsbestuur zond gisteren een hoera-bericht de wereld in. N-VA Aarschot bestudeerde de nieuwste leegstandscijfers. Deze spreken de hoera-berichten van het stadsbestuur helaas volledig tegen. Niet minder dan 1 op 4 van de winkelvloeroppervlakte in het centrum van Aarschot staan in 2017 leeg. Een record.

Elk jaar publiceert het Kennisnetwerk Detailhandel een volledig overzicht van de lokale gemeentelijke economie. Voorzitter Bob D’hoedt en secretaris Stef Van Calster van N-VA Aarschot namen deze cijfers onder de loep. Wat blijkt? Het afgelopen decennium zijn de leegstandscijfers in Aarschot dramatisch toegenomen met 200 % (zie grafiek 1).

Grafiek 1. Aantal leegstaande commerciële panden

“Het stadsbestuur communiceert nu een hoera-bericht waarbij de leegstand in Groot-Aarschot een lichte vooruitgang kent, maar vergeet te melden dat deze legislatuur het aantal leegstaande panden steeg van 61 naar 70, een stijging van 15 %” geven Bob en Stef aan. De daling van het laatste jaar valt te verklaren door het feit dat er 5 winkelpanden verdwenen zijn en niet dat er nieuwe winkelpanden extra worden ingevuld, want dan zou de leegstand in winkelvloeroppervlakte ook dalen.

Als wordt ingezoomd op de leegstand in de binnenstad van Aarschot wordt het plaatje helemaal dramatisch:

Grafiek 2. Percentage leegstaande winkelvloeroppervlakte Centrum Aarschot

De afgelopen jaren is de leegstand spectaculair gestegen in de binnenstad. Van 14.4 % leegstaande winkelvloeroppervlakte in 2014 werd een stijging naar 25.3 % in 2017 opgetekend. De scherpe stijging is ook in vergelijking met de naburige steden opvallend. Dit geeft voor N-VA Aarschot aan dat de binnenstad wel degelijk met een acuut probleem kampt.

 “In plaats van een goednieuwsshow op te voeren zou de stad beter werk maken van een aanpassing van het circulatieplan, het binnenhalen van de aangeboden subsidies vanuit Vlaanderen en zo een handelsbeleid met voldoende middelen voorzien, in plaats van die aan te wenden voor de aanschaf van een beiaard” besluiten Bob en Stef.

Grafiek 3. Percentage leegstaande winkelvloeroppervlakte centra Aarschot-Diest-Tienen-Leuven

Wat stelt N-VA voor om dit probleem aan te pakken?

 1. Werken op basis van de juiste cijfers anders trek je verkeerde conclusies. Het stad heeft zelf zijn kernwinkelgebieden afgebakend, want een goede zaak was dus werk ook verder op die cijfers. In het centrum is de situatie dramatisch en dit proberen te verdoezelen met algemeenheden lost niets op integendeel zo komt er nog meer onbegrip van handelaars en burgers.
 2. Werken vanuit een globale visie die zowel lokale economie, mobiliteit als ruimtelijk ordening omvat.
  1. Een goed voorbeeld hiervan is dat het bestuur hoopt om de Geenssite zo snel mogelijk te realiseren, een project van meer dan 8000 vierkante meter woon- en winkelruimte, maar wij denken dat dit nader moet bekeken worden in de gehele context van Aarschot centrum en dat we zeker moeten zijn dat dit wel past in onze stad.
  2. Wij willen daarom de focus leggen op een maximale invulling van commerciële panden in de kern zoals hij nu is en stimuleren het wonen boven winkelpanden. De aanwezigheid van een voldoende divers en kwaliteitsvol commercieel aanbod vormt een belangrijke hefboom voor de dynamiek en leefbaarheid binnen de kern.
 3. Projecten indienen voor alle mogelijke subsidies van hogere overheden zeker als het gaat over subsidies voor kernversterking. Helaas heeft onze stad zowel in 2016 als vorig jaar twee keer hier grote kansen laten liggen.
 4. Uitvoering van het strategisch commercieel plan dat al reeds dateert van 2013.
 5. Actieplan samen met de handelaars uitwerken om zo voldoende draagvlak te creëren.
 6. Meer personeel voor de dienst lokale economie om zo zowel startende ondernemers als reeds actieve ondernemers beter te kunnen begeleiden en bij te staan. Bijvoorbeeld de begeleiding naar een hele hoop Vlaamse steunmaatregelen.
 7. Één centrummanager als aanspreekpunt voor alle ondernemers in het centrum. ( hier is reeds werk van gemaakt, maar hier moet verder worden op ingezet om alle contacten te verbeteren ook de bevoegde schepen heeft hier zijn rol in te spelen. ).
 8. De centrummanager is het aanspreekpunt voor de handelaars van het centrum voor al hun bezorgdheden en van uit die functie worden ook de contacten gelegd met andere diensten van de stad zoals ruimtelijke ordening.
 9. Het bestuur heeft recent getracht om een taks op te leggen aan de handelaars zonder daar het nodige draagvlak voor te creëren. Deze maatregel heeft zijn nut in andere steden bewezen, omdat je zo de handelaars mee in het bad trekt, maar kan alleen maar werken als hij volledig gesteund wordt en de handelaars voelen dat ze hier ook werkelijk waar voor hun geld krijgen. Hiervoor had elke handelaar persoonlijk moeten geconsulteerd worden en had er een duidelijk plan moeten zijn wat er met het geld ging gebeuren nu is dit voor de meeste zeer vaag gebleven en dat is jammer.
 10. Oprichting van een brancheringscommisies met alle betrokken partijen (handelaars, stad, makelaars, eigenaars en ontwikkelaars) waar invullingsafspraken kunnen gemaakt worden op het niveau van het centrum.
 11. Oprichting van een immodatabank. Wij hebben dit voorstel reeds gelanceerd in 2015 met een voorstel tot beslissing in de gemeenteraad toen werd dit niet aanvaard, maar wij horen dat er ondertussen werk van wordt gemaakt, maar ondertussen is het wel 2018. De bedoeling van een immodatabank is alle vragen en verzoeken met betrekking tot huisvestiging via één website bij elkaar brengen. Een soort van immoweb, maar exclusief voor Aarschot en exclusief voor handelspanden. We streven hierbij ook naar een koppeling van de leegstandstaks hieraan. We sporen eigenaars aan om hun pand hier op te zetten en op korte termijn te verhuren en dan krijgen ze in ruil een vrijstelling op de leegstandsheffing.
 12. Werk maken van een investeringsfolder waarin alle commerciële wetenswaardigheden en troeven van Aarschot in vermeld staan. Deze folder kan ook pro-actief worden verspreid onder retailers en ontwikkelaars m.a.w. de stad mag zichzelf ook actiever gaan verkopen.
 13. Reglementen opstellen voor subsidiemaatregelen en hiervoor budget vrij maken. Dit hoeft niet altijd puur financiële ondersteuning zijn, maar kan ook in de vorm van bijstand van de stad bij plannen van ondernemers. Als het gaat om financiële ondersteuning wordt wel duidelijk afgebakend waar dit kan om zo de problemen eerst aan te pakken waar ze het ergst zijn.
  1. Steun voor renovatie van panden.
  2. Steun voor opdeling van grotere panden in kleinere winkels.
  3. Steun voor startende ondernemingen
  4. Steun voor het verbouwen van woningen boven winkels ( Minister Muyters heeft het reeds mogelijk gemaakt dat je een vrijstelling kan verkrijgen van drie jaar op de onroerende voorheffing. )
 14. We streven naar een gezond evenwicht tussen winkelstraten in het centrum en commerciële centra aan de rand alleen moet er een duidelijke afbakening zijn wat in het centrum thuis hoort en wat in de rand. In de rand kunnen alleen maar winkels komen die hun functie niet kunnen vervullen in het centrum denk hierbij aan intratuin en dergelijke.
 15. We maken hiervoor ook een RUP rond centrumontwikkeling op om zo een duidelijk ruimtelijk beleidskader te hebben dat een juridische grondslag heeft en waar de regels gelijk in zijn voor iedereen.
 16. We vinden het goed dat er werk is gemaakt van tijdelijke parkeerplaatsen op de Demervallei alleen is volgens ons de duur van twee uur tekort. De stad heeft de mogelijkheid om dit te verlengen en wij zouden het dan ook op drie uur brengen en eventueel bekijken of er nog uitbreiding van de plaatsen mogelijk is. Ook het gratis kortparkeren zouden we uitbreiden van 15 gratis minuten naar 30 gratis minuten.
 17. Als er werken moeten plaats vinden in de stad maken we tijd voor overleg met inwoners en lokale middenstand om dit zo goed mogelijk voor te bereiden en wordt er ingezet op fasering van deze werken. Er is ook een automatische hinderpremie van 2.000 euro ingevoerd door minister Muyters.
 18. We zetten in op zoveel mogelijk administratieve vereenvoudiging en digitalisering voor onze inwoners en voor onze ondernemers. Er moet één centraal loket zijn waar ze terecht kunnen en één aanspreekpunt (de centrummanager.)
 19. We pleiten ook voor een eenvoudig en transparant belastingregime voor ondernemers. Er worden nu veel te veel belastingen bij gecreëerd door de stad waardoor men het bos niet meer door de bomen ziet. Wij hebben al reeds bij de promotietaks geprotesteerd en er voor gezorgd dat één A4 reclame vrijgesteld is van deze taks om zo de lokale handelaar toch te beschermen.
 20. De horeca is voor ons ook een belangrijk onderdeel van het stadscentrum en moet zeker ook meer gehoord worden.
  1. Wij willen af van het rigide terrassenreglement en de horecauitbater zelf meer vrijheid geven over hoe hij of zij zijn terras organiseert zo lang het in orde is met de brandveiligheidsvoorschriften.
  2. De toeristische dienst van de stad heeft ook een belangrijke rol te spelen in het promoten van de schitterende horeca aanwezig in Aarschot en we moeten hier verder op inzetten om dit meer aan elkaar te kopppelen.
 21. Een pop-up beleid heeft nut, maar is geen wondermiddel, want het creëert voornamelijk tijdelijke invulling van panden. Het mag dus nooit het begin en het sluitstuk zijn van een handelsbeleid. De bevoegde schepen heeft nog pas aangekondigd dat het budget voor pop-ups in 2018 naar 80.000 euro wordt verhoogd. Iets wat wij niet begrijpen aangezien je maar maximum per pop-up winkel 1.500 euro kan krijgen, 1.000 euro voor de ondernemer en 500 euro voor de eigenaar dus dan zou je 53 pop-ups moeten gaan organiseren, terwijl dat het oorspronkelijk budget van 30.000 euro per jaar nu nog niet gehaald wordt.
 22. Aanpassing van het circulatieplan
  1. Dit is geen wonderoplossing.
  2. Rijrichting omdraaien van de Martelarenstraat.
  3. Van de Jozef Thielemansstraat mag je links afslaan.
  4. Herinrichting Elizabethlaan.
  5. Verkeersvrij maken Theo De Beckerstraat ter hoogte van de C&A en Proximus zo dat dit gevaarlijkste punt van mensen en auto’s die elkaar kruisen verdwijnt. Mensen van de Demervallei kunnen zo zonder op auto’s te hoeven letten rustig richting Grote Markt stappen.
  6. Inrichten van kiss & ride zones aan de Grote Markt.
 23. Elk vervoersmiddel zijn plaats geven in de binnenstad
  1. Fietsstroken zonder kasseien. Het is gevaarlijk om op de kasseien in de binnenstad te fietsen.
  2. Duidelijk afscheiding tussen waar de voetganger, waar de fietser en waar de auto hoort.
  3. In de binnenstad rijdt men 30 km/u dit moet ook gecontroleerd worden en indien problematisch, moeten er verkeersdrempels komen om het verkeer te vertragen.
 24. Aarschot is een sterk vergrijzende stad en hier moet meer rekening mee gehouden worden
  1. Inrichten van kiss & ride zones op de Grote Markt geeft ook de kans aan minder mobiele mensen om naar de stad te komen.
  2. Een leuning als je van de Demervallei komt richting Grote Markt zo dat minder mobiele mensen ook enige houvast kunnen hebben.
  3. Een duidelijke richtlijn naar alle handelaars toe om hun winkels zo toegankelijk mogelijk te maken voor oudere mannen of vrouwen en eventuele ondersteuning hiervoor van de stad.

Deze 24 voorstellen zijn natuurlijk maar een begin. Er zijn nog tal van beleidsdomeinen waar iets kan gedaan worden om de stad te doen heropleven. Deze heropleving zal natuurlijk niet alleen van het stadsbestuur komen, maar in eerste instantie van zijn inwoners en ondernemers. De stad moet wel alles in haar macht doen om zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is